BREAKING NEWS
Search

Tin nóng

KÊ KHAI TÀI SẢN NĂM 2016
- Công văn triển khai số 28464
- Các biểu mẫu năm 2016
Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng biểu mẫu của năm 2016. Phòng Tổ chức Cán bộ không nhận văn bản không thực hiện đúng biểu mẫu do Phòng cung cấp.

Tấm gương đạo đức HCM

Tuyển dụng

Hưu trí

Tài liệu