BREAKING NEWS
Search

Tin nóng

CUNG CẤP DANH SÁCH GIÁO VIÊN

tải văn bản và biếu mẫu năm 2016

BÁO CÁO NGƯỜI LÀM VIỆC HỢP ĐỒNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ

- Tải văn bản và biểu mẫu

NHU CẦU TUYỂN DỤNG Q2/2016

- Tải văn bản

VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016

- Công văn 18951

- Biểu mẫu và hướng dẫn

CÔNG VĂN VỀ RÀ SOÁT VÀ CẬP NHẬT HỒ SƠ ĐIỆN TỬ

- Tải văn bản

CÁC VĂN BẢN VỀ THI NÂNG NGẠCH

- Tải văn bản

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG

công văn số 15250/SLĐTNXH-TC ngày 23 tháng 6 năm 2016 về hướng dẫn đăng ký nội quy lao động đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

- Tải văn bản

VĂN BẢN VỀ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016

Công văn số 13319/SLĐTBXH-TC ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về xét tuyển viên chức năm 2016.
- Tải văn bản
- biểu mẫu đính kèm

GÓP Ý QUY CHẾ SỞ

- Tải bản dự thảo

Tấm gương đạo đức HCM

Tuyển dụng

Hưu trí

Tài liệu