BREAKING NEWS
Search

Tin nóng

CÔNG VĂN VỀ CÁC LỚP ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
- tải văn bản đính kèm
VĂN BẢN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN
- công văn và biểu mẫu
VĂN BẢN THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
- tải văn bản scan
TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC NĂM 2016
- Công văn và biểu mẫu
KÊ KHAI TÀI SẢN NĂM 2016
- Công văn triển khai số 28464
- Các biểu mẫu năm 2016
Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng biểu mẫu của năm 2016. Phòng Tổ chức Cán bộ không nhận văn bản không thực hiện đúng biểu mẫu do Phòng cung cấp.

Bình chọn sự kiện nổi bật của Ngành

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị, Tổ chức trực thuộc triển khai tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng và tham gia bình chọn trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại một trong hai địa chỉ sau:
1. http://www.molisa.gov.vn mục “Bình chọn các sự kiện nổi bật năm 2016”.
2. http://binhchon.molisa.gov.vn

Tuyển dụng

Hưu trí

Tài liệu