BREAKING NEWS
Search

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo


QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 27/2003/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO

CÔNG VĂN
CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 526/BNV-CCVC NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2003/QĐ-TTG NGÀY 19/02/2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xem chi tiết tải file đính kèm:nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo