BREAKING NEWS
Search

Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo NĐ 158/2007/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức (NĐ158); quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH, ngày 16 tháng 01 năm 2009 về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và quyết định 1355/QĐ-UBND, ngày 28/03/2008 của UBND thành phố về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện NĐ158, Phòng Tổ chức - Cán bộ đã dự thảo kế hoạch tham mưu về triển khai thực hiện Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ phải chuyển đổi vị công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, thời gian góp ý trước 15/08/2009.


Mọi góp ý về phòng Tổ chức - Cán bộ điện thoại 08.38225645, điện thư thanhson@dolisa.org.


Tải tệp đính kèm: Dự thảo kế hoạch chuyển đổi vị trí ( đã tải : lần )nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo NĐ 158/2007/NĐ-CP