BREAKING NEWS
Search

Luật cán bộ công chức


Ngày 13/11/2008, Quốc hội đã thông qua Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12.
Luật quy định: quản lý cán bộ, công chức (CBCC) phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng; Việc sử dụng, đánh giá, phân loại CBCC phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ; Thực hiện bình đẳng giới…

Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Tải về xem chi tiết:
- Luật cán bộ, công chức (đã tải : lần)
- Nghị định 24/2010/NĐ-CP (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Luật cán bộ công chức