BREAKING NEWS
Search

Quy trình tuyển dụng

NỘI DUNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG THEO TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO:

Lưu ý: Quy trình này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng quy trình tuyển dụng ban hành lần 2 năm 2011, quy trình này chỉ còn mang tính chất tham khảo.

Bước 1: Đề nghị tuyển dụng:

1.1. Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, sử dụng mẫu (BM01-TT6.2/01TC) điền đầy đủ các thông tin, gởi về Phòng Tổ chức cán bộ Sở, chuyên viên phụ trách công tác tuyển dụng tiếp nhận và trình lên Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

1.2. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ căn cứ vào định biên được giao, biên chế hiện có và tiêu chuẩn chức danh có ý kiến vào mẫu (BM01-TT6.2/01TC), đồng thời trình Giám đốc Sở để có ý kiến phê duyệt đồng ý hay không đồng ý cho đơn vị tuyển dụng.

1.2.1. Nếu Giám đốc Sở phê duyệt không đồng ý, chuyên viên phụ trách công tác tuyển dụng của Sở có trách nhiệm soạn thảo công văn phúc đáp cho đơn vị đề nghị tuyển dụng.

1.2.2. Nếu Giám đốc Sở phê duyệt đồng ý:

- Cơ quan hành chính: chuyên viên phụ trách công tác tuyển dụng của Sở thực hiện bước 2.

- Đơn vị sự nghiệp: chuyên viên phụ trách công tác thi tuyển-xét tuyển lập kế hoạch xét tuyển viên chức gửi Sở Nội vụ. Trong khi chờ Sở Nội vụ duyệt, đơn vị trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng thực hiện tạm tuyển theo bước 2.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện tạm tuyển:

2.1. Thông báo đại chúng:

Trên cơ sở những thông tin yêu cầu từ phiếu đề nghị tuyển dụng của đơn vị mẫu (BM 01-TT6.2/01TC):

- Chuyên viên phụ trách công tác tuyển dụng của Sở soạn văn bản thông báo đến các đơn vị thuộc Sở về nhu cầu tuyển dụng; Và sẽ thực hiện thủ tục điều động luân chuyển nhân sự giữa các đơn vị nếu có nhân sự đáp ứng được nhu cầu với điều kiện được sự đồng ý của Thủ trưởng hai đơn vị nơi đi và đến.

- Nếu không có nhân sự đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng thì chuyên viên phụ trách công tác tuyển dụng của Sở sẽ trình Giám đốc ký chấp thuận cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động được đăng thông báo tuyển dụng trên các kênh thông tin đại chúng.

2.2. Tiếp nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Bộ phận Tổ chức của đơn vị sử dụng lao động tiếp nhận, rà soát hồ sơ theo quy định:

2.2.1. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Bộ phận tổ chức đề nghị các ứng viên bổ sung đầy đủ.

2.2.2. Thông tin trong mỗi hồ sơ ứng viên đều được nhập vào phiếu tiếp nhận hồ sơ cá nhân và đánh số ký hiệu vào ô ký hiệu theo mẫu (BM02-TT6.2/01TC) (sử dụng ký hiệu định dạng số phiếu ghi ở mẫu (BM01-TT6.2/01TC) cộng với tên hồ sơ).

Ví dụ: Số phiếu ghi ở mẫu BM 01-TT6.2/01TC là 03/LTNTĐ và tên hồ sơ là Hoàng Thanh Tuấn thì ghi là 03/LTNTĐ/TUAN

2.3. Hội đồng tuyển dụng:

Sau khi hết thời hạn thông báo đại chúng:

2.3.1. Chuẩn bị họp Hội đồng:

- Thư ký Hội đồng tạm tuyển của đơn vị sử dụng lao động chuẩn bị danh sách, hồ sơ dự tuyển và thông báo lịch họp đến các thành viên trong Hội đồng;

- Thư mời ứng viên phỏng vấn: Thư ký Hội đồng soạn thư mời phỏng vấn và gửi thư mời đến mỗi ứng viên;

- Phỏng vấn: Việc phỏng vấn được thực hiện một cách công khai, dân chủ. Nội dung phỏng vấn do Hội đồng quy định và do yêu cầu công việc của đơn vị đề nghị tuyển dụng (đơn vị đề nghị tuyển dụng chuẩn bị nội dung phỏng vấn riêng và phải được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng), quá trình phỏng vấn được thư ký hội đồng ghi vào biên bản.

Nội dung phỏng vấn cơ bản gồm:

- Quá trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ

- Kinh nghiệm công tác thực tế (nếu có)

- Năng lực, sở trường công tác

- Nguyện vọng của bản thân

2.3.2. Họp Hội đồng: Hội đồng tạm tuyển họp xét tuyển phải lập biên bản và nhận xét vào phiếu nhận xét ứng viên mẫu (BM03-TT6.2/01TC).

2.3.3. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, Thủ trưởng đơn vị có công văn đề nghị danh sách tuyển dụng gửi Phòng tổ chức cán bộ và Bộ phận tổ chức phải gửi biên bản họp Hội đồng tạm tuyển, phiếu nhận xét ứng viên và hồ sơ xét tuyển theo quy định về Phòng Tổ chức cán bộ Sở để xem xét và ra văn bản trình Giám đốc Sở chấp thuận.

Bước 3: Thông báo kết quả tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động, ra quyết định tuyển dụng:

3.1. Thông báo kết quả tuyển dụng:

Chuyên viên phụ trách công tác tuyển dụng của Sở hoặc Bộ phận Tổ chức của đơn vị niêm yết danh sách trúng tuyển tại nơi đã tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển.

3.1.1. Đối với ứng viên không trúng tuyển: Bộ phận Tổ chức của đơn vị trả hồ sơ lại và đề nghị ký nhận vào phiếu tiếp nhận mẫu (BM02-TT6.2/01TC).

3.1.2. Đối với ứng viên trúng tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ Sở soạn thảo thông báo tuyển dụng đối với ứng viên vào làm việc tại Cơ quan Sở hay công văn chấp thuận tuyển dụng đối ứng viên vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở, trình Giám đốc ký, gửi cho các Phòng ban, đơn vị có liên quan và ứng viên được biết để đến nhận công tác và thực hiện ký kết hợp đồng lao động.

Ứng viên được tuyển dụng nếu không thể nhận việc đúng thời hạn phải có đơn xin gia hạn và được đơn vị sử dụng lao động đồng ý. Thời gian được gia hạn không quá 30 ngày.

3.2. Ký kết hợp đồng lao động, ra quyết định tuyển dụng:

3.2.1 Trường hợp Kế hoạch xét tuyển chưa được Sở Nội vụ duyệt:

Căn cứ thông báo tuyển dụng hoặc văn bản chấp thuận tuyển dụng, Bộ phận Tổ chức của đơn vị sử dụng lao động soạn thảo hợp đồng lao động, trình Thủ trưởng đơn vị ký kết với người lao động theo quy định:

- Đơn vị hành chính: Bộ phận Tổ chức của đơn vị soạn thảo hợp đồng lao động theo mẫu (BM05-TT6.2/01TC) trình Thủ trưởng đơn vị ký;

Mẫu này cũng thực hiện đối với hợp đồng Nghị định 68.

- Đơn vị sự nghiệp: Bộ phận Tổ chức của đơn vị soạn thảo hợp đồng lao động lần đầu mẫu (BM04-TT6.2/01TC) trình Thủ trưởng đơn vị ký;

Đối với hợp đồng Nghị định 68 thực hiện theo mẫu (BM05-TT6.2/01TC).

3.2.2 Trường hợp Kế hoạch xét tuyển được Sở Nội vụ phê duyệt:

Chuyên viên phụ trách thi tuyển – xét tuyển của Sở báo cáo kết quả xét tuyển cho Sở Nội vụ. Sau khi có Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, chuyên viên phụ trách thi tuyển – xét tuyển của Sở soạn thảo Quyết định tuyển dụng công chức – viên chức theo mẫu (BM12-TT6.2/01TC) trình Giám đốc Sở ký, phát hành đến đơn vị sử dụng lao động và người trúng tuyển. Sau đó đơn vị sử dụng lao động thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo quy định. không thực hiện bước 3.1.

3.3. Phân công hướng dẫn tập sự-thử việc mẫu (BM06-TT6.2/01TC):

Bộ phận Tổ chức của đơn vị soạn thảo Quyết định phân công người hướng dẫn tập sự-thử việc trình Thủ trưởng đơn vị ký và phát hành đến các bộ phận, cá nhân có liên quan biết để thực hiện.

3.4. Đánh giá quá trình tập sự, thử việc:

- Sau thời gian tập sự-thử việc, người lao động báo cáo kết quả tập sự-thử việc mẫu (BM07-TT6.2/01TC) và người hướng dẫn tập sự-thử việc, đánh giá kết quả tập sự-thử việc mẫu (BM08-TT6.2/01TC) gửi cho Phòng Tổ chức cán bộ Sở để thực hiện quy trình tiếp theo. Căn cứ trên phiếu nhận xét thời gian tập sự-thử việc (đối với hợp đồng lao động Nghị định 68 không thực hiện bước này):

3.4.1. Nếu phòng ban, đơn vị sử dụng lao động đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động:

+ Cơ quan hành chính: Bộ phận Tổ chức của đơn vị soạn thảo hợp đồng lao động theo mẫu (BM05-TT6.2/01TC) trình Thủ trưởng đơn vị ký.

Những trường hợp tạm tuyển trên sẽ được đơn vị cử tham gia dự tuyển công chức (nếu người lao động có yêu cầu) khi nhận được văn bản tổ chức thi tuyển của Sở ngành có liên quan.

+ Đơn vị sự nghiệp: Bộ phận Tổ chức của đơn vị soạn thảo hợp đồng lao động làm việc theo mẫu (BM09-TT6.2/01TC) trình Thủ trưởng đơn vị ký. Đối với các trường hợp được tuyển dụng theo Kế hoạch xét tuyển viên chức do Sở Nội vụ phê duyệt thì không thực hiện bước 4, chuyển sang thực hiện bước 5.

3.4.2. Nếu đơn vị sử dụng lao động đề nghị không ký kết hợp đồng lao

động mẫu (BM10-TT6.2/01TC).

Bộ phận Tổ chức của đơn vị sử dụng lao động soạn thảo Quyết định cho thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, trình Thủ trưởng đơn vị ký theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Trong quá trình tập sự-thử việc nếu người lao động không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên thì Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị sẽ đánh giá kết quả tập sự-thử việc mẫu (BM08-TT6.2/01TC) và gửi về Sở, đồng thời đề nghị chấm dứt hợp đồng hoặc đề nghị cho thôi việc như bước 3.4.2.

Bước 4: Thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức:

4.1. Sau khi nhận được văn bản tổ chức thi tuyển, xét tuyển của Sở ngành có liên quan, chuyên viên phụ trách công tác thi tuyển, xét tuyển của Sở ra thông báo gửi cho các phòng ban, đơn vị có đối tượng dự thi hoặc xét tuyển.

4.2. Chuyên viên phụ trách công tác thi tuyển- xét tuyển của Sở soạn thảo công văn, tổng hợp danh sách và hồ sơ tham gia thi tuyển, xét tuyển gửi Sở ngành tổ chức thi tuyển, xét tuyển (hồ sơ theo quy định trong văn bản tổ chức thi tuyển, xét tuyển đã nhận được).

4.3. Căn cứ kết quả thi tuyển-xét tuyển, chuyên viên phụ trách công tác thi tuyển, xét tuyển của Sở ra thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển Trình Gíam đốc Sở ký theo mẫu (BM11-TT6.2/01TC):

4.3.1. Nếu không trúng tuyển thì thực hiện bước 3.4.2.

4.3.2: Nếu trúng tuyển:

- Người lao động chưa hết thời gian tập sự-thử việc, chuyên viên phụ trách công tác thi tuyển, xét tuyển của Sở soạn thảo Quyết định tuyển dụng công chức – viên chức theo mẫu (BM12-TT6.2/01TC).

- Người lao động đã hết thời gian tập sự-thử việc, chuyên viên phụ trách công tác thi tuyển, xét tuyển thực hiện bước 5.

Bước 5: Bổ nhiệm ngạch công chức-viên chức:

5.1. Hồ sơ bổ nhiệm: chuyên viên phụ trách công tác bổ nhiệm ngạch của Sở, tiếp nhận và rà soát hồ sơ bổ nhiệm ngạch theo quy định.

5.1.1. Nếu hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chưa đầy đủ theo quy định trong thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển mẫu (BM11-TT6.2/01TC) thì chuyên viên phụ trách công tác bổ nhiệm ngạch của Sở đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định.

5.1.2. Nếu hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu thì chuyên viên phụ trách công tác bổ nhiệm ngạch của Sở tiếp nhận hồ sơ.

5.2. Bổ nhiệm ngạch:

5.2.1. Đối với công chức-viên chức loại A: chuyên viên phụ trách công tác bổ nhiệm ngạch của Sở tổng hợp hồ sơ gửi Sở Nội vụ đề nghị bổ nhiệm ngạch.

5.2.2. Đối với công chức-viên chức loại B, C: chuyên viên phụ trách công tác bổ nhiệm ngạch của Sở tổng hợp hồ sơ trình Giám đốc Sở ký quyết định bổ nhiệm ngạch theo mẫu (BM13-TT6.2/01TC).

Bước 6: Lưu hồ sơ:

Tất cả văn bản có liên quan được tập hợp vào 01 hồ sơ, chuyên viên phụ trách công tác lưu trữ hồ sơ sẽ tiếp nhận và lưu trữ theo thủ tục kiểm soát hồ sơ Sở TT4.2/2.4

7. HỒ SƠ LƯU TRỮ :

STT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

01

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Phòng TCCB

Theo quy định hiện hành

02

Thông báo hoặc công văn chấp thuận tuyển dụng

Phòng TCCB

-nt-

03

Hợp đồng lao động

Phòng TCCB

-nt-

04

Báo cáo kết quả tập sự thử việc

Phòng TCCB

-nt-

05

Nhận xét kết quả tập sự, thử việc

Phòng TCCB

-nt-

06

Quyết định tuyển dụng CC-VC

Phòng TCCB

-nt-

07

Quyết định bổ nhiệm ngạch

Phòng TCCB

-nt-

8. BIỂU MẪU SỬ DỤNG:

STT

Mã số

Tên biểu mẫu

01

BM01-TT6.2/01TC

Phiếu đề nghị tuyển dụng

02

BM02-TT6.2/01TC

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

03

BM03-TT6.2/01TC

Phiếu nhận xét ứng viên

04

BM04-TT6.2/01TC

Hợp đồng lao động lần đầu

05

BM05-TT6.2/01TC

Hợp đồng lao động (theo thông tư 21/2003//TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2009)

06

BM06-TT6.2/01TC

Quyết định phân công hướng dẫn tập sự - thử việc

07

BM07-TT6.2/01TC

Báo cáo kết quả tập sự, thử việc

08

BM08-TT6.2/01TC

Phiếu nhận xét kết quả tập sự, thử việc

09

BM09-TT6.2/01TC

Hợp đồng lao động (đơn vị sự nghiệp)

10

BM 10-TT6.2/01TC

Quyết định chấm dứt hợp đồng

11

BM11-TT6.2/01TC

Thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển

12

BM12-TT6.2/01TC

Quyết định tuyển dụng công chức – viên chức

13

BM13-TT6.2/01TC

Quyết định bổ nhiệm ngạchĐính kèm các biểu mẫu tuyển dụng (cần giải nén sau khi tải về):
click here

- Các biểu mẫu trong quy trình ( đã tải : lần )nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quy trình tuyển dụng