BREAKING NEWS
Search

Thành lập Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động

Ông Lê Thành Tâm
Ông Lê Thành Tâm - Giám đốc Sở LĐTBXH đang phát biểu tại buổi lễ
Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh (tên tiếng anh là: Center of Forecasting Manpower Needs and Labor Market Information HCMC – tên viết tắt là:FALMI) thuộc Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội thành phố, là đơn vị sự nghiệp công lập, được thành lập theo quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ chính như sau:

1. Xây dựng kế hoạch hằng năm và 5 năm về dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt

2. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá, cung cấp các thông tin về nguồn nhân lực, lao động, việc làm và dạy nghề; thu thập thông tin thị trường lao động trong nước và ngoài nước, nhu cầu lao động và đào tạo nghề trên địa bàn thành phố để dự báo và phục vụ công tác quản lý nhà nước về lao động - việc làm trên địa bàn thành phố.

3. Quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về lao động - việc làm phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động trên địa bàn để làm cơ sở định hướng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố.

4. Cung cấp thông tin về lao động, thị trường lao động, cung ứng dịch vụ lao động - việc làm đối với cơ quan nhà nước, các thành phần kinh tế và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật

5. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định cho các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân thành phố.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thành lập Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động