BREAKING NEWS
Search

Công văn 6115/SLĐTBXH-TC về báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng CB-VC

Căn cứ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND-M ngày 05/01/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009; Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ra quyết định phân bổ biên chế sự nghiệp năm 2009 cho các đơn vị; với nguyên tắc tiết kiệm biên chế không được vượt quá 10% biên chế được giao của đơn vị.

Để nắm bắt kịp thời tình hình sử dụng biên chế của đơn vị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc báo cáo tình hình sử dụng biên chế được giao như sau:
1 - Tình hình tuyển dụng, sử dụng biên chế được giao của đơn vị, trong đó có thuyết minh rõ về biên chế được giao, số có mặt tới thời điểm báo cáo (chia ra: biên chế, hợp đồng, hợp đồng NĐ68, hợp đồng đơn vị), tỷ lệ sử dụng biên chế hiện nay của đơn vị.

2 - Riêng các đơn vị khối Cai nghiện ma tuý báo cáo thêm số hợp đồng thông tư 05 còn bao nhiêu chưa đề nghị Sở chuyển sang hợp đồng hoặc hợp đồng theo NĐ68, lý do? Từ nay đến cuối năm 2009 đề nghị các đơn vị chuyển hết số hợp đồng thông tư 05 còn lại vào hợp đồng hoặc hợp đồng NĐ68 (nếu đủ điều kiện). Nếu không thể xét vào được thì đơn vị phải lập danh sách và báo cáo rõ lý do về Sở.
Thời gian gửi báo cáo về Sở Lao động thương binh và xã hội (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 21/08/2009, đồng thời gửi qua email theo địa chỉ: luong@dolisa.org

Sở Lao động thương binh và xã hội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc quan tâm chỉ đạo thực hiện./.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Công văn 6115/SLĐTBXH-TC về báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng CB-VC