BREAKING NEWS
Search

Quyết định 1646/QĐ-UBND

Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kiện toàn Hội đồng xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 1646/QĐ-UBND