BREAKING NEWS
Search

Quyết định 270/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về thành lập phòng Bình đẳng giới trực thuộc Sở lao động thương binh và xã hội; có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng Pháp luật trong lĩnh vực bình đẳng giới và thực hiện các nhiệm vụ công tác khác được Giám đốc Sở giao.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 270/QĐ-SLĐTBXH-TC