BREAKING NEWS
Search

Quyết định nhiệm bà Nguyễn Hồng Hà giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở


Quyết định về bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Hà - chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ Sở giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trực thuộc Sở lao động thương binh và xã hội; thời gian giữ chức vụ là 5 năm;nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định nhiệm bà Nguyễn Hồng Hà giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở