BREAKING NEWS
Search

Quyết định 5049/QĐ-SNV

Quyết định của Sở Nội vụ thành phố về chuyển ngạch cho bà Trần Thị Vẽ chuyên viên Thanh tra Sở Lao động thương binh và xã hội sang ngạch thanh tra viên (04.025) bậc 3 hệ số 3,00 mốc thời gian nâng lương lần sau được tính kể từ ngày 01/05/2009.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 5049/QĐ-SNV