BREAKING NEWS
Search

Quyết định 5742/QĐ-SNV

Quyết định xếp lương đối với bà Nguyễn Thị Mỵ - giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa vào nhóm ngạch viên chức loại A1 ngạch chuyên viên; bậc 6; hệ số 3,99; thời gian để tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/10/2009.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 5742/QĐ-SNV