BREAKING NEWS
Search

Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010

Thực hiện Công văn số 1254/SNV-SN ngày 07/10/2009 của Sở Nội vụ thành phố về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010; Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị báo cáo theo mẫu phụ lục 1 (đối với đơn vị QLNN), phụ lục 2 (đối với đơn vị sự nghiệp).

Về nội dung đề nghị các đơn vị báo cáo như sau:

1. Tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động hiện nay của đơn vị (bao gồm lao động hợp đồng); tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp theo chỉ tiêu được Sở giao năm 2009; đánh giá chung, nêu những thuận lợi, khó khăn. Đối với các đơn vị có số lao động (bao gồm lao động hợp đồng) nhiều hơn số biên chế được giao đề nghị giải thích rõ lý do tăng và nguồn kinh phí trả lương;

2. Nêu rõ căn cứ xây dựng kế hoạch biên chế năm 2010, lý do tăng, giảm; Các đơn vị căn cứ tình hình sử dụng biên chế năm 2009 để xây dựng kế hoạch biên chế năm 2010 cho phù hợp.

3. Đối với việc thực hiện Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội: Để có cơ sở cho việc kiến nghị thực hiện Nghị định 68/2008/NĐ-CP về chỉ tiêu biên chế đề nghị thủ trưởng các đơn vị Bảo trợ xã hội ngoài việc báo cáo các số liệu theo phụ lục 2; xây dựng thêm báo cáo (dự kiến) chỉ tiêu biên chế năm 2010 theo Nghị định 68/2008/NĐ-CP.

Để có cơ sở cụ thể hoá số lượng cán bộ, công chức – viên chức, Sở Lao động thương binh và xã hội gửi đến các đơn vị thông tư 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV về hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức các cơ sở bảo trợ xã hội công lập.Thời gian gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 14/10/2009 hoặc gửi email về địa chỉ hrm@dolisa.org

Tải tệp đính kèm:

click here
- Thông tư 32-2009-TTLT-BLDTBXH-BNV ( đã tải :lần )
- Phụ lục 1 ( đã tải :lần )
- Phụ lục 2 ( đã tải :lần )nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010