BREAKING NEWS
Search

Quyết định bổ nhiệm ông Võ Minh Hoàng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở


Quyết định về bổ nhiệm ông Võ Minh Hoàng - chuyên viên phòng Xã hội Sở giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở lao động - thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký ban hành quyết định.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định bổ nhiệm ông Võ Minh Hoàng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở