BREAKING NEWS
Search

Công văn 1416/SNV-QLVTLT

Công văn số 1416/SNV-QLVTLT ngày 10/11/2009 của Sở Nội vụ thành phố về chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ.


- Công văn 1416/SNV-QLVTLT ( đã tải : lần )nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Công văn 1416/SNV-QLVTLT