BREAKING NEWS
Search

Công văn 14607/BTC-TCCB của Bộ Tài chính

Văn bản kèm theo công văn số 8665/SLLTBXH-TC ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về cử cán bộ thi ngạch kế toán viên ngạch kế toán viên chính năm 2009.

Đề nghị đơn vị lập danh sách và gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 20/11/2009


Công văn 14607/BTC-TCCB của Bộ Tài chính về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch Kế toán viên lên ngạch Kế toán viên chính năm 2009.

- Công văn 14607/BTC-TCCB ( đã tải : lần )nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Công văn 14607/BTC-TCCB của Bộ Tài chính