BREAKING NEWS
Search

Công văn 1527/SNV-CCVC

Công văn số 1527/SNV-CCVC của Sở Nội vụ Tp. Hồ Chí Minh về thông báo triệu tập cán bộ công chức - viên chức đi học các lớp bồi dưỡng tiếng Anh khoá 2 năm 2009.

Tải về:
- Công văn 1527/2009/SNV-CCVC (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Công văn 1527/SNV-CCVC