BREAKING NEWS
Search

Công văn 9670/LĐTBXH-TC

Để thống kê số lượng và lập danh sách nhân sự làm công tác kế toán của các đơn vị trực thuộc, Sở Lao động - Thương binh và xã hội Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 8665/LĐTBXH-TC ngày 05 tháng 11 năm 2009 về thi nâng ngạch kế toán viên lên kế toán viên chính năm 2009;

Qua hơn 1 tháng đã có nhiều đơn vị lập danh sách đội ngũ nhân sự làm công tác kế toán tại đơn vị gửi về Sở, tuy nhiên cho đến nay vẫn còn một số đơn vị vẫn chưa thực hiện báo cáo. Để có cơ sở dữ liệu cho việc thống kê, báo cáo về nhân sự làm công tác tài chính – kế toán; đề nghị các đơn vị chưa thực hiện báo cáo theo công văn số 8665/SLĐTBXH-TC nhanh chóng lập danh sách (đồng thời đính kèm file) gửi về Sở lao động – Thương binh và xã hội (Phòng tổ chức cán bộ) trước ngày 20/01/2010.

Tải về:
- Mẫu ds báo cáo (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Công văn 9670/LĐTBXH-TC