BREAKING NEWS
Search

Quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Vân Anh giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Nghè


Quyết định về Bổ nhiệm bà Ngô Thị Vân Anh - Trưởng phòng Tổ chức hành chính trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định.

Tải về:
- Quyết định 392/QĐ-SLĐTBXH-TC (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Vân Anh giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Nghè