BREAKING NEWS
Search

Quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Tân giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm GDLĐ - BTXH Ph


Quyết định về điều động và bổ nhiệm ông Lê Minh Tân - chuyên viên phòng Kế hoạch tài chính Sở giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm giáo dục lao động - bảo trợ xã hội Phú Văn, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định.

Tải về:
- Quyết định 396/QĐ-SLĐTBXH-TC (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Tân giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm GDLĐ - BTXH Ph