BREAKING NEWS
Search

Công văn 1189/SLĐTBXH-TC

Thực hiện công văn số 207/LĐTBXH-VP ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Lao động – Thương binh và Xã hội;

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động – Thương binh vã Xã hội các quận, huyện rà soát lại trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí công việc được giao của đội ngũ cán bộ, công chức hiện đang làm việc tại Phòng và các xã, phường. Đồng thời qua đó đề xuất về đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ của Ngành từ quận, huyện đến phường, xã;

Để có cơ sở tổng hợp và đề xuất nhu cầu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các Quận, Huyện lập danh sách theo biểu mẫu đính kèm và gửi về Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh (159 Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), đồng thời gửi kèm 1 bản về địa chỉ thư điện tử hrm@dolisa.org trước ngày 10/02/2010.
Tải về biểu mẫu:
- Biểu mẫu danh sách (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Công văn 1189/SLĐTBXH-TC