BREAKING NEWS
Search

Quyết định 19/QĐ-SNV điều động ông Nguyễn Văn Phúc


Quyết định về điều động ông Nguyễn Văn Phúc - Phó giám đốc Trung tâm giáo dục lao động - bảo trợ xã hội Phú Văn thuộc Sở Lao động thành phố đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành uỷ Tp. Hồ Chí Minh.

Tải về:
- Quyết định 19/QD-SNV (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 19/QĐ-SNV điều động ông Nguyễn Văn Phúc