BREAKING NEWS
Search

Quyết định xếp hạng Trung tâm cai nghiện ma tuý Bố Lá

Ngày 29 tháng 04 năm 2010 Uỷ ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 1900/QĐ-UBND về xếp hạng I đối với Trung tâm cai nghiện ma tuý Bố Lá trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
store/1900-2010-qd-ubnd.jpg
------------------------------------------------
Để tải về máy, nhấn vào liên kết dưới đây:

http://www2.dolisa.org/home/resource/1900_2010_qd_unbd.pdf

Để xem trực tuyến, nhấn vào liên kết dưới đây:

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG9saXNhLm9yZ3xob21lfGd4OjJkOTg1MWY0OWNmZjgyMWMnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định xếp hạng Trung tâm cai nghiện ma tuý Bố Lá