BREAKING NEWS
Search

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tácKế hoạch 10700/KH-SLĐTBXH-TC ngày 31/12/2009 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ phải chuyển đổi đối với cán bộ, công chức - viên chức thuộc Sở.

Tải về:
- Kế hoạch 10700/KH-SLĐTBXH-TC (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác