BREAKING NEWS
Search

Biểu mẫu về kê khai tài sản, bổ sung lý lịch


Căn cứ Nghị định 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về minh bạch Tài sản và thu nhập. Nghị định 68/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 37/2007/NĐ-CP.

Căn cứ Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản và thu nhập;

Đối tượng phải kê khai:

 1. Trưởng, phó phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
 2. Trưởng phó phòng, ban trực thuộc đơn vị hiện đang hưởng phụ cấp chức vụ từ 0,2 trở lên
 3. Những người được phân công làm việc ở những vụ trí công tác sau:
  • Thanh tra
  • Kế toán
  • Thủ quỹ
  • Thủ kho
  • Mua sắm vật tư, tài sản, phương tiện
  • Cấp phát vật tư, nhiên liệu và trang thiết bị
Tải về các biểu mẫu đính kèm dưới đây
- Nghị định 37 và các văn bản liên quan, mẫu danh sách đối tượng ( đã tải : lần )
- Nghị định 68 sửa đổi bổ sung nghị định 37 ( đã tải : lần )
Chú ý các biểu mẫu kê khai tài sản sử dụng mẫu mới nhất kèm theo nghị định 68
- Kê khai tài sản theo nghị định 68 ( đã tải : lần )
- Kê khai lần đầu ( đã tải : lần )
- Thông tư 01 và Kê khai bổ sung ( đã tải : lần )
- Biểu mẫu Kê khai bổ sung ( đã tải : lần )
- Phiếu bổ sung lý lịch ( đã tải : lần )nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Biểu mẫu về kê khai tài sản, bổ sung lý lịch