BREAKING NEWS
Search

Thông báo danh sách cán bộ, công chức nghỉ hưu tháng 11 năm 2010

Căn cứ hồ sơ cán bộ công chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách cán bộ, công chức đến ngày nghỉ hưu trong tháng 11 năm 2010
store/free-retirement-speech.jpg

  • Ông Trương Công Minh - Phó Trưởng phòng chính sách có công Sở
  • Nguyễn Thị Thuần - cán sự Phòng chính sách có công Sởnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo danh sách cán bộ, công chức nghỉ hưu tháng 11 năm 2010