BREAKING NEWS
Search

Báo cáo tình hình thực hiện quản lý biên chế hành chính sự nghiệp hàng năm

Thực hiện Công văn số 1461/SNV-SN ngày 08/10/2010 của Sở Nội vụ thành phố về kế hoạch biên chế và chế độ thông tin báo cáo tình hình thực hiện quản lý biên chế hành chính sự nghiệp hàng năm;

Nhằm xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị thực hiện chế độ thống kê và báo cáo về tình hình thực hiện quản lý biên chế hành chính sự nghiệp thực hiện như sau:

1. Về chế độ thống kê và báo cáo định kỳ: 4 đợt

- Đợt 1: Chậm nhất là ngày 30 tháng 3, các cơ quan, đơn vị gửi kết quả sử dụng biên chế hành chính kèm mẫu (5) sự nghiệp kèm mẫu (6) được giao tính đến ngày 25 tháng 3 và hồ sơ điều chỉnh biên chế hành chính sự nghiệp (nếu có)

- Đợt 2: Chậm nhất là ngày 24 tháng 6, đơn vị gửi kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp hàng năm và kết quả sử dụng biên chế hành chính kèm mẫu (1,3) sự nghiệp kèm mẫu (2,4) được giao của năm trước liền kề

- Đợt 3: Chậm nhất là ngày 20 tháng 9, các đơn vị gửi kết quả sử dụng biên chế hành chính kèm mẫu (5) sự nghiệp kèm mẫu (6) được giao tính đến ngày 25 tháng 9 và hồ sơ điều chỉnh biên chế hành chính sự nghiệp (nếu có)

- Đợt 4: Chậm nhất là ngày 30 tháng 12 của năm, đơn vị gửi kết quả sử dụng biên chế hành chính kèm mẫu (5) sự nghiệp kèm mẫu (6) được giao tính đến ngày 25 tháng 12 và hồ sơ điều chỉnh biên chế hành chính sự nghiệp (nếu có)

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện đúng nội dung văn bản này. Báo cáo gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội (qua Phòng Tổ chức cán bộ).


Tải về:
- Mẫu báo cáo biên chế (đã tải: lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Báo cáo tình hình thực hiện quản lý biên chế hành chính sự nghiệp hàng năm