BREAKING NEWS
Search

Quyết định ban hành các quy chế mẫu về quản lý học viên

Ngày 25/7/2008, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 60/2008/QĐ-BLĐTBXH ban hành các quy chế mẫu về quản lý học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

Ban hành kèm theo Quyết định này gồm 4 Quy chế mẫu: về quản lý học viên; về hoạt động thăm, gặp giữa gia đình học viên và học viên, cán bộ; về việc khen thưởng, kỷ luật đối với học viên; về tổ chức, hoạt động của Tổ tự quản học viên.
Theo đó, mỗi học viên được gặp thân nhân tối đa không quá 2 lần trong tháng và 30 phút một lần. Trường hợp được thưởng theo quy chế thi đua khen thưởng hoặc có lý do đặc biệt được Giám đốc Trung tâm đồng ý nhưng cũng không quá 4 lần trong một tháng và 60 phút một lần. Một lần học viên có thể gặp nhiều người nhưng tối đa không quá 3 người.
Học viên có vợ hoặc chồng nếu đủ các điều kiện theo quy định thì được Giám đốc Trung tâm xem xét cho phép gặp vợ hoặc chồng tại phòng dành riêng với thời gian không quá 24 giờ.
Khi gặp học viên, gia đình có trách nhiệm động viên, khích lệ con em mình chấp hành tốt quy định của pháp luật và của Trung tâm. Tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện để sớm hội nhập với gia đình. Không được có lời lẽ kích động hoặc hành vi ảnh hưởng đến công tác chữa trị, cai nghiện. Trường hợp có thắc mắc, kiến nghị thì gặp cán bộ Phụ trách thăm gặp để được giải đáp hoặc viết vào giấy và bỏ vào hòm thư góp ý của Trung tâm.
Học viên khi gặp gia đình phải tôn trọng, lễ phép. Nghiêm cấm các hành vi đe doạ, mặc cả và các hành vi thiếu văn hoá khác đối với gia đình; nói sai sự thật; cất dấu những đồ vật không được phép sử dụng trong Trung tâm.
Tổ trưởng Tổ thăm gặp có trách nhiệm giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của gia đình học viên. Những vấn đề phức tạp, không rõ hoặc không thuộc thẩm quyền thì báo cáo Giám đốc Trung tâm để giải quyết.
Việc lựa chọn học viên tham gia Tổ tự quản được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Người được giới thiệu vào tổ tự quản là người có ít nhất 51% số người trong tổ dự họp bỏ phiếu đồng ý. Trường hợp nhiều người được đề cử vào một vị trí thì người được giới thiệu là người có số phiếu đồng ý cao nhất…
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tải về 1 tệp tin đính kèm:

+ 60/QĐ-LĐTBXHnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định ban hành các quy chế mẫu về quản lý học viên