BREAKING NEWS
Search

Bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hà giữ chức vụ Phó Trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở


Quyết định 350/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 03/12/2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hà - kế toán viên Phòng Kế hoạch tài chính Sở giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hà giữ chức vụ Phó Trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở