BREAKING NEWS
Search

Bổ nhiệm ông Huỳnh Kim Hoàng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động


Quyết định 351/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 03/12/2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về bổ nhiệm ông Huỳnh Kim Hoàng - Trưởng phòng kiểm định thiết bị áp lực 1 giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định và huấn luyện kỹ thuật kỹ thuật an toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Bổ nhiệm ông Huỳnh Kim Hoàng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động