BREAKING NEWS
Search

Quyết định và danh sách trúng tuyển công chức năm 2010

Quyết định số 5657/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công nhận kết quá trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức ngành hành chính Tp. Hồ Chí Minh.

Tải về xem chi tiết:
- Quyết định và danh sách trúng tuyển (đã tải: lần)

Cán bộ trúng tuyển đã hết thời gian tập sự báo cáo thời gian tập sự theo mẫu đính kèm dưới đây.
- Mẫu báo cáo thời gian tập sự (đã tải: lần)

Cán bộ được phân công hướng dẫn tập sự đánh giá thời gian tập sự theo mẫu đính kèm dưới đây.
- Mẫu đánh giá thời gian tập sự (đã tải: lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định và danh sách trúng tuyển công chức năm 2010