BREAKING NEWS
Search

Tiếp nhận và điều động bà Tống Thị Thanh Hoàng về phòng LĐ - TL - TC Sở


Quyết định 352/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 06/12/2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về tiếp nhận và điều động bà Tống Thị Thanh Hoàng - Phó trưởng phòng tuyển chọn lao động - Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đến nhận công tác tại phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Tiếp nhận và điều động bà Tống Thị Thanh Hoàng về phòng LĐ - TL - TC Sở