BREAKING NEWS
Search

Biểu mẫu báo cáo đánh giá chất lượng, số lượng công chức - viên chức


Thực hiện chế độ thống kê và báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại khoản 7 Điều 50 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và khoản 10 Điều 45 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Thực hiện công văn số 14/SNV- CCVC ngày 07/01/2011 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh về báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức năm 2010.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2010 theo nội dung như sau :
1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước:
Thực hiện theo biểu mẫu số 1 kèm theo. Trong báo cáo đề nghị giải trình cụ thể việc tăng hoặc giảm số lượng công chức, viên chức năm 2010 so với thời điểm ngày 30 tháng 12 năm 2009.
2. Đối với các đơn vị sự nghiệp:
Thực hiện theo biểu mẫu số 2 kèm theo. Trong báo cáo đề nghị giải trình cụ thể việc tăng hoặc giảm số lượng viên chức năm 2010 so với thời điểm ngày 30 tháng 12 năm 2009.
Để kịp thời báo cáo Sở Nội vụ thành phố, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở thực hiện chế độ báo cáo và gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ) chậm nhất ngày 28/01/2011.

Tải về các biểu mẫu đính kèm dưới đây

- Mẫu báo cáo ( đã tải : lần )nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Biểu mẫu báo cáo đánh giá chất lượng, số lượng công chức - viên chức