BREAKING NEWS
Search

Kế hoạch bổ nhiệm lại cán bộ giữ nhiệm kỳ 5 năm trở lên năm 2011


Kế hoạch 350/KH-SLĐTBXH-TC ngày 11 tháng 01 năm 2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ có nhiệm kỳ từ 5 năm trở lên.


Tải về xem chi tiết:
- Kế hoạch bổ nhiệm lại (đã tải : lần)
- Mẫu phiếu tín nhiệm (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Kế hoạch bổ nhiệm lại cán bộ giữ nhiệm kỳ 5 năm trở lên năm 2011