BREAKING NEWS
Search

Quy trình tuyển dụng theo tiêu chuẩn ISO ban hành lần 2

Quy trình tuyển dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ban hành lần 2 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm quy trình và các biểu mẫu tuyển dụng (cần giải nén sau khi tải về):
click here

- Quy trình và biểu mẫu ( đã tải : lần )nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quy trình tuyển dụng theo tiêu chuẩn ISO ban hành lần 2