BREAKING NEWS
Search

Quyết định xếp hạng trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định

Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xếp hạng 1 cho Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
------------------------------------------------
Để tải về máy, nhấn vào liên kết dưới đây:

http://www2.dolisa.org/home/resource/479-2011-qd-ubnd.pdfnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định xếp hạng trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định