BREAKING NEWS
Search

Bổ nhiệm bà Võ Thị Nguyệt giữ chức vụ Phó trưởng phòng Chính sách có công

Quyết định 15/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 28/02/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về bổ nhiệm bà Võ Thị Nguyệt - chuyên viên chính sách có công Sở giữ chức vụ Phó Trưởng phòng chính sách có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Bổ nhiệm bà Võ Thị Nguyệt giữ chức vụ Phó trưởng phòng Chính sách có công