BREAKING NEWS
Search

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Hải - PGĐ Trung tâm kiểm định và huấn luyện KTATLĐ


Quyết định 12/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 28/02/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Hải - PGĐ Trung tâm kiểm định và huấn luyện KTATLĐ