BREAKING NEWS
Search

Bổ nhiệm lại ông Trần Thanh Hoàng Phó Trưởng phòng chính sách có công Sở

Quyết định 98/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 21/04/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về bổ nhiệm lại ông Trần Thanh Hoàng - Phó Trưởng phòng chính sách có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Bổ nhiệm lại ông Trần Thanh Hoàng Phó Trưởng phòng chính sách có công Sở