BREAKING NEWS
Search

Kế hoạch quy hoạch cán bộ dự bị giai đoạn 2011 - 2015

Kế hoạch số 324-KH/ĐUS ngày 21 tháng 04 năm 2011 của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch cán bộ dự bị giai đoạn 2011 - 2015

Đính kèm kế hoạch và các biểu mẫu:
click here

- Kế hoạch 324-KH/ĐUS ( đã tải : lần)
- Biểu mẫu ( đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Kế hoạch quy hoạch cán bộ dự bị giai đoạn 2011 - 2015