BREAKING NEWS
Search

Rà soát danh sách cán bộ, công chức - viên chức đến tuổi hưuThực hiện công văn số 1110/SNV-CCVC ngày 06/8/2010 của Sở Nội vụ về thủ tục giải quyết nghỉ hưu đối với công chức, viên chức;


Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc lập danh sách báo cáo công chức, viên chức đang công tác đến tuổi nghỉ hưu hoặc hết tuổi lao động vào năm 2012 để Sở kịp thời thực hiện các trình tự thủ tục giải quyết chế độ chính sách theo qui định.


Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện lập danh sách (theo mẫu tại địa chỉ website: http://hrm.dolisa.org) và gửi báo cáo về phòng Tổ chức Cán bộ Sở trước ngày 15/8/2010 để tổng hợp đúng thời hạn.

Đính kèm biểu mẫu:nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Rà soát danh sách cán bộ, công chức - viên chức đến tuổi hưu