BREAKING NEWS
Search

Thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên


Thực hiện công văn số 894/SNV-CTTN ngày 06 tháng 07 năm 2011 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh về báo cáo số liệu lực lượng thanh niên trong cơ quan hành chính, sự nghiệp. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị trực thuộc rà soát và lập danh sách nhân viên có độ tuổi từ 18 đến hết 30 tuổi đang công tác tại đơn vị theo biểu mẫu đính kèm (hoặc có thể tải biểu mẫu từ trang web của phòng Tổ chức cán bộ http://hrm.dolisa.org);

Để kịp tiến độ báo cáo Sở Nội vụ, đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện và gửi báo cáo về Sở (Phòng Tổ chức cán bộ) đồng thời gửi file về địa chỉ mail hrm@dolisa.org trước ngày 16 tháng 07 năm 2011./.


Đính kèm biểu mẫu:nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên