BREAKING NEWS
Search

Biểu mẫu thực hiện đánh giá công chức, viên chức năm 2011


Thực hiện Luật cán bộ, công chức và quy chế đánh giá công chức hàng năm theo quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ chính trị


Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện đánh giá công chức và gửi hồ sơ về Sở (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/11/2011nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Biểu mẫu thực hiện đánh giá công chức, viên chức năm 2011