BREAKING NEWS
Search

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng nhân sự hàng năm


Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năn 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết về một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;
Căn cứ Luật viên chức ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2012;
Sở Lao động đề nghị Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực hiện biên chế được giao hàng năm và vị trí công việc cần tuyển dụng trong năm kế hoạch để đăng ký nhu cầu tuyển dụng trong năm (theo biểu mẫu đính kèm);
Việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong năm sau được thực hiện thường xuyên hàng năm vào đầu tháng 12 của năm trước và gửi danh sách đăng ký nhu cầu tuyển dụng nhân sự (theo mẫu) về phòng Tổ chức cán bộ Sở để tổng hợp trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.
Việc tuyển dụng nhân sự  tại các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở vẫn thực hiện theo từng quý và theo quy trình tuyển dụng ISO đã ban hành.
Riêng năm 2012, để có cơ sở  xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2012, đề nghị thủ trưởng các Phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện đăng ký nhu cầu nhân sự và gửi biểu đăng ký về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 01 tháng 05 năm 2012.
Ghi chú: - Các biểu mẫu được đưa trên trang Web của Phòng Tổ chức cán bộ, địa chỉ  http://hrm.dolisa.org
-  Gửi  file theo địa chỉ email: phung@dolisa.org
Quá thời hạn nêu trên, nếu các Phòng, ban, đơn vị không đăng ký nhu cầu coi như các Phòng, ban , đơn vị không có nhu cầu tuyển dụng trong năm 2012.
Đính kèm mẫu:nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Đăng ký nhu cầu tuyển dụng nhân sự hàng năm