BREAKING NEWS
Search

Báo cáo định kỳ chuyển đổi vị trí công tácCăn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 10700/KH-LĐTBXH-TC ngày 31/12/2009 về triển khai thực hiện Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quản lý của Sở;
Hằng năm, để có cơ sở báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố và Sở Nội vụ về tình hình thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tiến hành rà soát tình hình thực hiện Kế hoạch số 10700/KH-LĐTBXH-TC ngày 31/12/2009  của Sở và báo cáo về Sở các nội dung sau:
1/ Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức (theo Biểu số 1) :
1.1 Xây dựng Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức (gửi Kế hoạch chậm nhất vào ngày 30/12 hằng năm)
1.2 Đối với những đơn vị chưa xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cho năm 2011 thì bổ sung Kế hoạch chuyển đổi năm 2011 (trong tháng 06/2011)

2/ Kết quả đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch (theo Biểu số 2).
3/ Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện (theo Đề cương báo cáo).
Đơn vị gửi báo cáo về Sở (Phòng Tổ chức – Cán bộ) trước ngày 15/10 hằng năm;
 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện Kế hoạch số 10700/KH-LĐTBXH-TC ngày 31/12/2009 của Sở.


click here
- Biểu mẫu tổng hợp
- Đề cương báo cáonanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Báo cáo định kỳ chuyển đổi vị trí công tác