BREAKING NEWS
Search

Thống kê chất lượng công chức - viên chức


Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc tổng hợp chất lượng viên chức tại đơn vị theo biểu mẫu đính kèm và thực hiện báo cáo về đánh giá cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hiện nay theo các nội dung sau :
1. Theo trình độ đào tạo: cần đánh giá những mặt được và mặt chưa được của cơ cấu theo trình độ đào tạo của cán bộ như hiện nay. Đối với những mặt chưa được thì nguyên nhân tại sao.
2. Theo chuyên ngành đào tạo: cần đánh giá những mặt được và chưa được của cơ cấu theo chuyên ngành đào tạo. Trong đó cần đánh giá:
- Số công chức, viên chức làm việc đúng với chuyên ngành đào tạo.
- Số công chức, viên chức làm việc liên quan đến chuyên ngành đào tạo.
- Số công chức, viên chức làm việc chưa đúng với chuyên ngành đào tạo. Nguyên nhân của việc cán bộ làm không đúng với chuyên ngành đào tạo.
3. Theo độ tuổi: cần đánh giá những mặt được và chưa được của cơ cấu theo độ tuổi của công chức, viên chức như hiện nay. Đối với những mặt chưa được thì nêu nguyên nhân tại sao.
4. Theo giới tính: cần đánh giá những mặt được và mặt chưa được của cơ cấu theo giới tính của công chức, viên chức như hiện nay. Đối với những mặt chưa được thì nêu nguyên nhân tại sao.
5. Những kiến nghị đối với cơ cấu công chức, viên chức của cơ quan để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Đề nghị thủ trưởng các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện và gửi báo cáo (kèm theo file) về phòng Tổ chức Cán bộ Sở trước ngày 14/6/2012 để tổng hợp đúng thời hạn./.

Ghi chú:
  1. Chi cục phòng chống TNXH thống kê biểu mẫu số 4
  2. Các đơn vị còn lại thống kê biểu mẫu số 6


click here
- Biểu mẫu tổng hợpnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thống kê chất lượng công chức - viên chức