BREAKING NEWS
Search

Thực hiện đánh giá công chức, viên chức năm 2012


Thực hiện Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; và quy chế đánh giá công chức hàng năm theo quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ chính trị;

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện đánh giá công chức theo biểu mẫu năm 2012nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thực hiện đánh giá công chức, viên chức năm 2012