BREAKING NEWS
Search

Thông báo nhập học lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật

Thông báo số 1705/TB-SNV ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh về nhập học lớp Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ, công chức, viên chức và văn thư, lưu trữ năm 2012

Gửi ngày: 11/12/2012 bởi: admin
Tải về 1 tệp tin đính kèm:
+ 778_lich-hoc.pdfnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo nhập học lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật