BREAKING NEWS
Search

Kế hoạch bổ nhiệm lại năm 2013

ke-hoach

Kế hoạch số 373/KH-SLĐTBXH-TC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ từ 5 năm trở lên

Kế hoạch bổ nhiệm lạinanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Kế hoạch bổ nhiệm lại năm 2013