BREAKING NEWS
Search

Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật năm 2013

vb

Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhận được Kế hoạch số 313/KH-SNV ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Sở Nội vụ Thành phố về tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ, công chức viên chức, công tác thanh niên và văn thư lưu trữ năm 2013, cụ thể như sau:

Nội dung tập huấn gồm: 14 Chuyên đề.

Chuyên đề 1: Giới thiệu Luật cán bộ, công chức, viên chức.

Chuyên đề 2: Quy định những người là công chức (Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 thánh 01 năm 2010 của Chính phủ, Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/06/2011 của Bộ Nội vụ)

Chuyên đề 3: Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ, Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ)

Chuyên đề 4: Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ)

Chuyên đề 5: Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính phủ, Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ)

Chuyên đề 6: Quản lý biên chế công chức (Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ, Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ)

Chuyên đề 7: Công chức phường, xã, thị trấn (Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ)

Chuyên đề 8: Chính sách đối với công chức (Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010 của Chính phủ)

Chuyên đề 9: Xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức (Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 của Chính phủ)

Chuyên đề 10: Đào tạo, bồi dưỡng công chức (Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 của Chính phủ, Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính)

Chuyên đề 11: Cử cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài (Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ, Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ, Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Chuyên đề 13: Quy định việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước (Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/08/2011 của Chính phủ)

Chuyên đề 14: Công tác văn thư, lưu trữ:

14.a. Luật lưu trữ, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ.

14.b. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

14.c. Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ quy định việc quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

14.d. Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

Chuyên đề 15: Công tác thanh tra ngành nội vụ (Nghị định 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ, Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ)

2. Đối tượng tham dự:

Lãnh đạo Sở ngành thành phố, các Tổng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ tại các Sở ngành…

3. Kinh phí: do thành phố đài thọ.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở chọn, cử cán bộ tham dự theo đúng đối tượng, thành phần và tạo điều kiện để cán bộ công chức được tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng trên danh sách đăng ký (theo biểu mẫu); gửi về Sở (Phòng Tổ chức Cán bộ) đồng thời email: hoanghue@dolisa.org trước ngày 04/04/2013 để tổng hợp và gửi Sở Nội vụ Thành phố.

Tải về biểu mẫunanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật năm 2013